Notulen 2018

ORANJEVERENIGING IJHORST/LANKHORST

Opgericht 7 augustus 1939

Datum jaarvergadering: 1 Juni 2018.

Plaats: Kroko Multipunt.

Conceptnotulen jaarvergadering

  1. Opening

Marcel opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vanavond terugkijken op het afgelopen jaar en bespreken de activiteiten in 2018.

  1. Vaststelling notulen vorige jaarvergadering

Notulen hebben in Tussen Den en Reest gestaan en ook op de website. Notulen zijn akkoord en worden vastgesteld.

  1. Jaarverslag

Het jaarverslag heeft in de Tussen Den en Reest gestaan en ook op de website. Het verslag geeft een weergave van de uitgevoerde activiteiten 2018. Er zijn verder geen vragen en/of opmerkingen over het jaarverslag.

  1. Verslag penningmeester

Ter vergadering wordt het financiële plaatje rondgedeeld. Marcel ligt enkele zaken toe. Eigen vermogen is nagenoeg gelijk gebleven.

  1. Verslag kascommissie

Jeroen de Boer is aanwezig als kascommissielid en vertelt dat de boeken zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. De penningmeester wordt decharge verleend.

  1. Benoeming kascommissielid

Jeroen de Boer heeft zijn periode erop zitten en wordt bedankt. Tevens opzoek naar een nieuw lid. De commissie bestaat uit Roelie Mennink en Sander Arends.

  1. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn Ageeth Broens, Mariska Linthorst en Marcel Klomp. Zij worden herkozen in het bestuur. Er zijn 3 nieuwe commissarissen Arend Brakke, Henk vd Berg en Sven Nooi.

  1. Bespreking activiteiten 2018

-Palmpasen: 25 maart

-Koningsdag: 27 april.

-Bloemlegging oorlogsgraven: 4 mei.

-Zonnedag: 16 mei.

-Rieversterfeest: 18 t/m 22 juli

18-22 juli Zomerfeest. In grote lijnen ziet het feest er als volgt uit:

-woensdagavond: keuringen.

-donderdagavond: kaartavond.

-vrijdagmiddag: seniorenprogramma Drents senioren orkest

-vrijdagavond: Rieverst got Talent + discotheek (DJ Denniz).

-zaterdagochtend: optocht.

-zaterdagavond: Ein Prosit en Waterproof Shampoo

-zondagmiddag: Spelletjes. Afsluitend DJ Gert-Jan.

  1. Voorstel contributieverhoging

Er is unaniem besloten voor een contributie verhoging. Persoon naar €7.50 en gezin €15 (incl. kinderen tot 18 jaar)

De vrijwillige bijdrage lijsten zijn afgeschaft. Er zijn enveloppen voor in de plaats gekomen.

10 Rondvraag

Marcel bedankt de aanwezigenvoor hun komst

You may also like...