Notulen jaar 2022

Oranjevereniging IJHORST/LANKHORST

Opgericht 7 augustus 1939

Datum jaarvergadering: 20 mei 2022.

Plaats: Kroko Multipunt.

Conceptnotulen jaarvergadering

1. Opening

Marcel opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vanavond eindelijk weer bij elkaar. terugkijken op het afgelopen jaar en bespreken de activiteiten in 2019.

2. Vaststelling notulen vorige jaarvergadering

Notulen hebben in Tussen Den en Reest gestaan en ook op de website. Notulen zijn akkoord en worden vastgesteld. N.a.v. eindtijd: geen veranderingen. Met de kermis heeft een gesprek plaatsgevonden.

3. Jaarverslag

De jaarverslagen 2019-2021 heeft in de Tussen Den en Reest gestaan en ook op de website. Het verslag geeft een weergave van de regulier uitgevoerde activiteiten in 2019. In 2020 en 2021 zijn er op basis van wat mogelijk was diverse activiteiten uitgevoerd. Er zijn verder geen vragen en/of opmerkingen over het jaarverslag.

4. Verslag penningmeester

Ter vergadering wordt het financiële plaatje rondgedeeld. Marcel ligt enkele zaken toe. We ontvangen subsidie voor de onderdelen Palmpasen, Zonnedag en Koningsdag. Er wordt een opmerking gemaakt om de omzet en inkoop horeca uit te splitsen om beter zicht te hebben op de marges. In 2019 zitten ook de inkomsten en deel van de uitgaven voor het vuurwerk. In 2020 qua activiteiten geconcentreerd rondom een Rieverster feestweekend. In 2021 diverse activiteiten georganiseerd en voor deze activiteiten is geen financiële vergoeding gevraagd. In 2020/2021 heeft de gemeente subsidies onder de €2.500,00 zonder verantwoording vastgesteld naar wat was aangevraagd. We sluiten af met een plus. Voor het feest is een serieuze buffer nodig, maar de vereniging heeft geen winstoogmerk.

5. Verslag kascommissie

Sanders Arends en Henk van den Berg zijn aanwezig als kascommissielid en vertellen dat de boeken zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. De penningmeester wordt decharge verleend. Tip wordt nog even gegeven om te kijken naar schriftelijke manier van accordering door kascommissie.

6. Benoeming kascommissielid

Sander Arends heeft zijn periode erop zitten en wordt bedankt. De commissie bestaat uit Henri Haasjes, Henk van den Berg en Sven Nooi.

7. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Alfred Prakken, Rik Weemink en Henk Veerman. De voorzitter bedankt hun met voorbeelden en lovende woorden voor hun bijdrage aan de Oranjevereniging. Er zijn ook drie kandidaten benaderd en bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur: Daniel Mennink, Janick Brakke en Fabian van den Berg. Zij worden gekozen in het bestuur.

8. Bespreking activiteiten 2022

-Palmpasen: 10 april. Voor sommigen weer nieuw. .

-Koningsdag: 27 april. Mooie deelname en gezellig bij de Vossenburcht.

-Bloemlegging oorlogsgraven: 4 mei.

-Zonnedag: 18 mei. Rondvaart Utrechtse Vecht. Echt Zonnedag, door brugproblemen is tweede deel naar Utrecht niet doorgegaan.

-Rieversterfeest: 6 t/m 10 juli. In grote lijnen ziet het feest er als volgt uit:

-woensdagavond: keuringen.

-donderdagavond: kaartavond (bridge, klaverjassen en bridge) plus

een FIFA gameavond.

-vrijdagmiddag: Ernest Beuving

-vrijdagavond: Rieverst got Talent + discotheek (DJ Eric Dokter).

-zaterdagochtend: optocht. Aansluitend met een muzikaal optreden.

-zaterdagavond: Swingo (bingo op muziek) met spectaculaire prijzen. Band dit

jaar is Melrose.

-zondagmiddag: Spelletjes. Afsluitend de band KaramBAM.

9. Rondvraag

-wordt geen gebruik van gemaakt.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst